Thursday, January 6, 2011

การแปลภาษาของโปรแกรมภาษาซี

ภาษาซีเป็นภาษาชั้นสูงและเป็นภาษาที่มนุษย์เข้าใจ แต่เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจเฉพาะภาษาเครื่อง
(Machine Language) เท่านั้น ดังนั้นหากต้องการให้คอมพิวเตอร์ทำงานภาษาซีที่สร้างขึ้น จำเป็นต้องมีตัวแปลภาษาที่สร้างขึ้นให้เป็นภาษาเครื่องก่อนจึงจะทำงานได ซอฟต์แวร์สำหรับแปลภาษาซีให้เป็นภาษาเครื่องคือ ตัวแปลภาษาซี (C Compiler) ดังรูป

จากรูปที่ คอมไพล์ (Compile) คือการแปลภาษาซีเป็นภาษาเครื่อง โดยใช้ตัวแปลภาษาซีดังที่
กล่าวมาแล้ว สำหรับการทำลองทั้งหมดในวิชานี้จะได้ตัวแปลภาษาซีที่ชื่อว่า Turbo C++ 4.5

No comments: